Skip to main content

Mga manggagawa nagpiket at nakipag-dayalogo sa DOLE

Binatikos ang labor flex, naningil ng konkretong tulong

Nag-rali ang mga manggagawang sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno sa DOLE ngayong araw upang kundenahin ang mga itinutulak ng DOLE na labor flex schemes at singilin ito ng konkretong tulong para sa mga biktima ng malawakang tanggalan.

Kumumpirma din sa isang dialogue ngayon ang dalawang Undersecretary ng Department of Labor and Employment.

Ihahain ng KMU sa dayalogo ang mga puna at mungkahi tungkol sa kinalabasan ng Enero 30 “tripartite action conference.”

Ani Wilson Baldonaza, Pangkalahatang Kalihim ng KMU, “Agrabyado ang mga manggagawa sa mga pamamaraang inihahain para resolbahin umano ang malawakang tanggalan sa trabaho. Ginagamit ng mga employers ang krisis para isagad ang pagpiga sa mga manggagawa at ipawalang-bisa ang ilang mga naipaglabang labor standards.”

Sinabi pa ni Baldonaza na puros pagpapalala sa kalagayan ng manggagawa ang mga napag-usapan tungkol sa Guidelines on Flexible Work Arrangements (o DOLE Advisory No. 2, series of 2009), kagaya ng pwersadong pag-leave, walang bayad na overtime, broken work time, shift reduction, rotation, compressed work week, voluntary retirement, atbp.

Binatikos din nito ang sinabi ng ilang industry players na ok lang daw tanggalin ang mga babae at matatandang manggagawa dahil madali na silang mapagod sa trabaho at mababa na ang kanilang productivity.

“Nasaan ang sakripisyo ng mga big business? Kahit sa krisis gusto nilang panatilihin ang malaking tubo. Kasinungalingan at kakapalan ng mukha na sabihin ng mga employer na ang kita nila ay napupunta lang sa operating cost at sa pasuweldo sa manggagawa kaya dapat lang daw silang bigyan ng dagdag na tax incentive ng gubyerno,” dagdag pa ni Baldonaza.

“Hindi dapat i-blackmail ang mga manggagawa at mapiliin sa wage cut o tanggalan. Sa ilalim ng Saligang Batas katungkulan ng gubyerno na protektahan ang kagalingan at karapatan ng mga manggagawa. Sa pamamagitan lamang ng matatag na unyonismo at pagtataguyod ng kanilang karapatan malalabanan ang pananalanta ng ganid na mga kapitalista”, ani Baldonaza. ###

Reference Person: 
Wilson Baldonaza KMU Secretary General
Contact information: 
0916-832-8724

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments